ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา

               สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ตั้งเลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

               พ.ศ.๒๕๑๘ รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับแรก กำหนดให้วิทยาลัยครูมีหน้าที่ประการหนึ่ง คือ การทำนุบำรุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

               พ.ศ.๒๕๒๑ กองวัฒนธรรม กรมการศาสนาได้ขยายงานตามพระราชบัญญัติตั้งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และยกฐานะศูนย์ประชาสงเคราะห์ทางวัฒนธรรมเป็น ศูนย์วัฒนธรรม ปฏิบัติงาน โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน และมีอาจารย์เป็นคณะกรรมการขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

               พ.ศ.๒๕๒๒ จัดตั้งนิทรรศการถาวรเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัตถุที่ใช้เป็นอุปกรณ์การสอนในวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง โดยจัดแสดงที่อาคาร ๓ จนถึง พ.ศ.๒๕๒๖

               พ.ศ.๒๕๒๖ อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานประจำวิทยาลัยครูทุกแห่งสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ

               พ.ศ.๒๕๒๘ ได้จัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ศิลปวัตถุที่ได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ และได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้เป็นสิริมงคลสืบไป

               พ.ศ.๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ในมาตราที่ ๖ ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์หลายประการ ประการหนึ่ง คือ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแล

               พ.ศ.๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ อาคาร ๓ ของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

               พ.ศ.๒๕๔๔ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติให้สร้างอาคารหลังใหม่เป็นอาคารสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม ณ บริเวณบ้านพักอาจารย์ ริมถนนปรีดีพนมยงค์ที่มีอาณาเขตติดต่อกับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

               พ.ศ.๒๕๔๖ สำนักงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หลังใหม่ก่อสร้างเสร็จ

               พ.ศ.๒๕๔๘ ได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสถาบันอยุธยาศึกษา ทำหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๖ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

               จากความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงเห็นสมควรจัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ทำงานที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ