เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี

ปกรายงานประจำปี 2559

 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 

แผน

Clip_2 Clip

 แผนยุทธศาสตร์
สถาบันอยุธยาศึกษา ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนปฏิบัติราชการ
(งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑