เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี

ปกรายงานประจำปี 2559 ปกหน้า

 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 

แผน

ปก แผนยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษา ระยะ 5 ปี  ปก แผนปฏิบัติราชการ  ปก แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปก แผนพัฒนาบุคลากร

แผนยุทธศาสตร์
สถาบันอยุธยาศึกษา ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)

แผนปฏิบัติราชการ
(งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แผนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

 

 ปก แผนความเสี่ยง  ปก แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนจัดการความรู้ (1)

แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒