เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี

ปกรายงานประจำปี 2559 ปกหน้า

 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 

แผน

ปก แผนยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษา ระยะ 5 ปี  ปก แผนปฏิบัติราชการ  ปก แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร์
สถาบันอยุธยาศึกษา ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)

แผนปฏิบัติราชการ
(งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แผนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖