รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมฯ

สรุปปัญหา

จากการสำรวจข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่าปัจจุบันความเสื่อมโทรมและความเสียหายของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมกำลังเป็นปัญหาที่น่าวิตกเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลกระทบทำให้แหล่งศิลปกรรมที่สำคัญหลายแห่งถูกทำลายจนหมดสภาพหรือยากแก่การที่จะดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ทรงคุณค่าต่อไปได้ ต้นเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่สำคัญ มีดังนี้

. วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ

ความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คงหนีไม่พ้นอุทกภัยหรือปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีแม่น้ำล้อมรอบถึงสามสายด้วยกัน ได้แก่ แม่น้ำป่าสักทางทิศตะวันออก, แม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตกและทิศใต้ และแม่น้ำลพบุรี  ทางทิศเหนือ ทำให้กลุ่มโบราณสถานที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลำคลองจะได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก อันเกิดจากกระแสน้ำแรงและมีคลื่นกระทบโบราณสถานทำให้เกิดความเสียหายในด้านโครงสร้างความมั่นคงของโบราณสถาน และภูมิทัศน์โดยรอบ

. ปัญหาที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์

๒.๑ การบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานที่อยู่ไกล ซึ่งมีการตรวจตราน้อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นสร้างที่พักอาศัย หรือนำกิจกรรมอื่นเข้าไปเสริม การดัดแปลงรื้อถอนและสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ สำหรับการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อาจจะใช้วิธีเจรจาก่อนในเบื้องต้น ซึ่งหากไม่ได้ผลก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาดำเนินการ

๒.๒ การลักลอบขุดหาและโจรกรรมโบราณวัตถุ โดยเฉพาะพระพุทธรูป หรือพระพิมพ์ต่างๆ ตามวัด ซึ่งปัญหาในเรื่องนี้จะต้องให้วัดต่างๆ หามาตรการป้องกันทรัพย์สินของวัดเป็นหลัก ทั้งนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อย ส่วนกรมศิลปากรจะต้องจัดทำทะเบียนประวัติของโบราณวัตถุที่สำคัญตามวัดต่างๆ ไว้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามทวงถามเมื่อมีการสูญหาย

๒.๓ การท่องเที่ยว จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากมีส่วนทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อโบราณสถานทั้งในทางตรง คือ ความชำรุดทรุดโทรมของโบราณสถานที่เกิดจากการเข้าชมของนักท่องเที่ยว และความเสียหายในทางอ้อม เมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวก ร้านค้า ยานพาหนะต่างๆ ก็จะมากขึ้นเช่นกัน ก่อให้เกิดปัญหา เช่น ความไม่เป็นระเบียบของร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และปัญหาขยะมูลฝอย เป็นต้น

. ปัญหาที่เกิดจากการที่อยุธยาเป็นเมืองใหม่ซ้อนทับเมืองเก่า

๓.๑ เนื่องจากภายในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา มีสภาพเป็นเมืองใหม่ซ้อนทับอยู่บนเมืองเก่า พื้นที่ในเมืองมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก การปลูกสร้างบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ต่างๆ ก็มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งในเรื่องนี้จะต้องมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด เนื่องจากภายในพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาทั้งหมดนี้ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมด การก่อสร้างใดๆ ในเกาะเมืองจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรเสียก่อน

๓.๒ ปัญหาระหว่างส่วนราชการด้วยกันเอง เนื่องจากแต่ละหน่วยงานก็จะมีวัตถุประสงค์ของตนเองแตกต่างกันออกไป เช่น หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา การก่อสร้าง หรือการดูแลให้บริการประชาชน เช่น กรมทางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะมุ่งพัฒนาเมือง พยายามก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ ซึ่งสิ่งก่อสร้างบางครั้งก็ส่งผลกระทบให้กับตัวโบราณสถาน

ความเสื่อมโทรมของภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความเสื่อมโทรมของภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่หน่วยอนุรักษ์ฯ
ได้รวบรวมจากการลงพื้นที่สำรวจ รวมทั้งการเก็บข้อมูลจากช่องทางต่างๆ และนำมาเสนอในรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น มีดังนี้

๑. ปัญหาขยะตามแหล่งโบราณสถาน

    ปัญหาขยะที่พบตามแหล่งโบราณสถาน และสถานที่ต่างๆ นั้น มีทั้งเกิดจากการขาดจิตสำนึกของผู้ทิ้งขยะเองที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม มีการนำขยะมาทิ้งแต่มิได้ใส่ลงถังขยะ ทำให้สุนัขหรือสัตว์อื่น
ที่มาคุ้ยหาเศษอาหารสร้างความสกปรก และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆ อีกทั้งปัญหาส่วนหนึ่งยังเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการจัดการขยะของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งควรมีการจัดการระบบ และขั้นตอนการกำจัดขยะที่เหมาะสมและทำอย่างสม่ำเสมอ

ฟฟ ะะ ะะค

 กองขยะบริเวณถนนคลองท่อ หน้าวัดส้ม

. ห้องน้ำสาธารณะที่ขาดการดูแลรักษาความสะอาด

ห้องน้ำเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ และถือว่าเป็นส่วนที่ดูแลรักษายากเช่นกัน การที่จะบริหารจัดการให้มีห้องน้ำที่สะอาดนั้น จะต้องอาศัยการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นห้องน้ำสาธารณะ อีกทั้งจะต้องมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นการจัดการระบบสาธารณูปโภคจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นปัจจัยที่จะชี้วัดประสิทธิภาพในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

;;;lk eege yrdy

ห้องน้ำสาธารณะในแหล่งโบราณสถานที่ขาดการดูแลรักษา จนมีสภาพที่ทรุดโทรม

๓. ขาดการบำรุงรักษาภูมิทัศน์

การบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบแหล่งศิลปกรรม เป็นภารกิจที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาทัศนียภาพที่สวยงามของโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม เนื่องจากแหล่งศิลปกรรมในหลายพื้นที่นั้น หลังจากได้รับการบูรณะซ่อมแซมแล้ว ยังขาดการดูแลรักษาภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง ทำให้กลับมามีสภาพที่เสื่อมโทรมอีกครั้ง

๔. ปัญหาการทับซ้อนของอาคารบ้านเรือน

การใช้ที่ดินบนพื้นที่โบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน ชุมชนที่ตั้งซ้อน ทับคร่อม หรือเบียดบังโบราณสถานที่สำคัญซึ่งยังคงหลงเหลือหลักฐานร่องรอยที่ชัดเจนอยู่ ถือว่าเป็นปัญหาที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไข โดยบางส่วนเป็นที่พักของราษฎรที่เช่าพื้นที่ราชพัสดุ  บางส่วนเป็นบ้านพักข้าราชการ

weafw dd fweqfqw efva

ประตูช่องกุด ภายในโรงเรียนวัดรัตนชัย

ข่าวสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๕๘

14216449821421645106l

“อยุธยา” ลั่น ๑ ปี เกิดแน่เมืองกำจัดขยะมหาดไทยทุ่ม ๕๐๐ ล. ผุดบ่อขยะบางบาล – ผนึกตั้งโรงไฟฟ้า  >>>อ่านต่อ

 เเเ

 การถ่ายทำภาพยนตร์ในตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์     >>>อ่านต่อ

1434968568-3278b8a0f52de0ff1c0d6cc1581ee50d

 อนุรักษ์ต้นพุทราโบราณสถานเมืองกรุงเก่า   >>>อ่านต่อ

11

บึงพระราม…สวนสาธารณะในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กับสภาพปัจจุบัน   >>>อ่านต่อ

ERGH45

 สองนางแบบรับทราบข้อกล่าวหา – เต้นชักกระตุกหน้าวัดไชยวัฒนาราม  >>>อ่านต่อ

111

ยูเนสโก กรมศิลป์ เทศบาลกรุงเก่า” ร่วมท้าแผนกันนาท่วมเกาะเมือง อยุธยา-แหล่งมรดกโลก    >>>อ่านต่อ

102

ปัญหาไฟไหม้ภูเขาขยะ    >>>อ่านต่อ

01

สำนักศิลปากรที่ 3 อยุธยาเตรียมบูรณะซ่อมแซมเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล หลังตรวจสอบพบเอียงจริง   >>>อ่านต่อ

02

กรมศิลป์ฯ “บูรณะฐานล่างองค์พระนอน” จังหวัดพระนครศรีอยธุยา  >>>อ่านต่อ

06

จิตสำนึก สร้างได้…  >>>อ่านต่อ

08

พบพระพุทธรูปสำริดจมดินลักษณะยืนคาพระนอนวัดโลกยสุธาราม  >>>อ่านต่อ