เอกสารโบราณ

Banner เอกสารโบราณ สมุดข่อย

หมวด ๑ พระสูตร

               ๑.๑ คิริมานนนทสูตร ๑๗๖๓-๒๘

หมวด ๒ พระวินัย

               -ไม่มี-

หมวด ๓ พระอภิธรรม

               ๓.๑ คาถาพระอภิธรรมสังคหะทั้งเก้าปริเฉท ๑๗๗๙-๒๘

               ๓.๒ เทศนาพระกัมมัฏฐาน ๑๕๐๘-๒๗

               ๓.๓ เทศนาพระกัมมัฏฐาน ๑๕๑๗-๒๗

               ๓.๔ เทศนาพระกัมมัฏฐาน ๑๗๖๕-๒๘

               ๓.๕ เทศนาพระกัมมัฏฐาน ๑๗๘๔-๒๘

               ๓.๖ สวดมนต์ อภิธรรมมัตถสังคหะ ๓๖๘๓-๓๑

หมวด ๔ บทสวดมนต์

               ๔.๑ บทสวดมนต์ ๔๗-๒๕

               ๔.๒ บทสวดมนต์ ๔๘-๒๕

               ๔.๓ บทสวดมนต์ ๕๒-๒๕

               ๔.๔ บทสวดมนต์ ๓๖๓๕-๓๑

               ๔.๕ บทสวดมนต์ภาษาบาลี ๔๔-๒๕

               ๔.๖ บทสวดมนต์อักษรมอญ ๑๕๑๑-๒๗

หมวด ๕

               -ไม่มี-

หมวด ๖ อานิสงส์ต่างๆ

               -ไม่มี-

หมวด ๗ คัมภีร์บาลี

               -ไม่มี-

หมวด ๘ ชาดก

               ๘.๑ พระเวสสันดรชาดก ๘๑๒-๒๕

               ๘.๒ พระเวสสันดรชาดก

หมวด ๙

               -ไม่มี-

หมวด ๑๐

               -ไม่มี-

หมวด ๑๑ ธรรมะทั่วไป-เทศนา

               ๑๑.๑ เทศนา ๔๖-๒๕

               ๑๑.๒ เทศนา ธรรมะทั่วไป ๓๘ – ๒๕

               ๑๑.๓ เทศนา ธรรมะทั่วไป ๘๑๙ -๒๕

               ๑๑.๔ เทศนา มัดที่ ๖๐

               ๑๑.๕ เทศนาทิศ๖ ๓๖-๒๕

               ๑๑.๖ เทศนาเรื่องทั่วไปในพระพุทธศาสนา ๑๕๐๙-๒๗

               ๑๑.๗ พระธรรมเทศนา ๓๖๓๓-๓๑

หมวด ๑๒ ตำนานทางศาสนา

               ๑๒.๑ คำให้การอจุตนันนำพราหมณ์ ๗๘๙-๒๕

               ๑๒.๒ พระยาปัถเวนทำนายฝัน ๓๖๓๑-๓๑

               ๑๒.๓ พระอนาคตวงศ์ ๑ ๔๑-๒๕

               ๑๒.๔ พระอนาคตวงศ์ ๒

หมวด ๑๓ ตำนาน

               -ไม่มี-

หมวด ๑๔

               -ไม่มี-

หมวด ๑๕ กลอนสด

               ๑๕.๑ กุศราช กลอนสวด ๘๗๕-๒๕

               ๑๕.๒ จันทคาด กลอนสวด ๕๗

               ๑๕.๓ ดาวเรืองกลอนสวด ไม่มีเลขทะเบียน

               ๑๕.๔ นกกระจาบกลอนสวด ๘๐๑-๒๕

               ๑๕.๕ นางอุทัยกลอนสวด ฉบับพลัด

               ๑๕.๖ บุญทนาวงศ์กลอนสวด ฉบับพลัด ๒_ ไม่มีเลขทะเบียน

               ๑๕.๗ บุญทนาวงศ์กลอนสวดฉบับพลัด ๑_ ๗๙๕-๒๕

               ๑๕.๘ ปลาบู่ทอง กลอนสวด ๘๑๗-๒๕

               ๑๕.๙ พระมาลัยกลอนสวด ๑๕๐๒-๒๗

               ๑๕.๑๐ พระศรีเมืองกลอนสวด ๑๗๗๑-๒๘

               ๑๕.๑๑ โนราห์กลอนสวด ๘๗๖-๒๕

               ๑๕.๑๒ ลิ้นทอง ฉบับพลัด ๑_ ๗๙๑-๒๕

               ๑๕.๑๓ ลิ้นทอง ฉบับพลัด ๒_ ๘๒๑-๒๕

               ๑๕.๑๔ สุบินกุมาร ฉบับพลัด ๑_ ๖-๒๕

               ๑๕.๑๕ สุบินกุมาร ฉบับพลัด ๒_ ๑๕๑๒-๒๗

               ๑๕.๑๖ สุวรรณลอยล่อง ฉบับพลัด ๑๕๓๗-๒๗

               ๑๕.๑๗ โสวัตรนางประทุมกลอนสวด ๑๐-๒๕, ๑๑-๒๕

               ๑๕.๑๘ อภัยทัต ฉบับพลัด ๒๕ – ๒๕

หมวด ๑๖ วรรณคดี

               ๑๖.๑ กฤษณาสอนน้องคำกลอน (ฉบับพลัด) ๘๑๘-๒๕

               ๑๖.๒ โคลงโลกนิติ ๒๕๖๙-๓๑

               ๑๖.๓ โคลงสุภาษิต ๕-๒๕

               ๑๖.๔ จันทโครพ ฉบับพลัด ๒_ ๑๗๖๖-๒๘

               ๑๖.๕ จันทโครพ ฉบับพลัด ๑_ ๘-๒๕

               ๑๖.๖ เทพสังวาลย์คำกลอน ๑๕๑๕-๒๗

               ๑๖.๗ เทศนาสอนลูก (คำกาพย์) ๑๕๐๓-๒๗

               ๑๖.๘ บทพากย์โขน ๑๗-๒๕

               ๑๖.๙ ปฐมสมโพธิกถาคำฉันท์ ๘๐๖-๒๕

               ๑๖.๑๐ พระเวสสันดรชาดก (กัณฑ์กุมารคำกลอน) ๑๔๘๗-๒๗

               ๑๖.๑๑ พระสมุทร ฉบับพลัด ๑_ ๘๑๐-๒๕

               ๑๖.๑๒ พระสมุทร ฉบับพลัด ๒_ ๒๓-๒๕

               ๑๖.๑๓ พระสมุทร ฉบับพลัด ๓_ ๘๔๕-๒๕

               ๑๖.๑๔ พระสมุทร ฉบับพลัด ๔_ ไม่มีเลขทะเบียน

               ๑๖.๑๕ พระสมุทร ฉบับพลัด ๕_ ๓๖๓๐-๓๑

               ๑๖.๑๖ พระสมุทร ฉบับพลัด ๖ ไม่มีเลขทะเบียน

               ๑๖.๑๗ พระอภัยมณี ฉบับพลัด ๑_ ๘๓๖-๒๕

               ๑๖.๑๘ พระอภัยมณี ฉบับพลัด ๒_ ๙-๒๕

               ๑๖.๑๙ มหาชาติคำหลวง ฉบับพลัด ๓๖๓๔-๓๑

               ๑๖.๒๐ ลักษณวงศ์ ฉบับพลัด ๑_ ๔-๒๕

               ๑๖.๒๑ ลักษณวงศ์ ฉบับพลัด ๒_ ๑๕๓๘-๒๗

               ๑๖.๒๒ ลักษณวงศ์ ฉบับพลัด ๓_ ๘๗๙-๒๕

               ๑๖.๒๓ ลักษณวงศ์ ฉบับพลัด ๔_ ๑๕๑๔_๒๗

               ๑๖.๒๔ ลักษณวงศ์ ฉบับพลัด ๕_ ๑๗๗๓-๒๘

               ๑๖.๒๕ วรรณคดีสุภาษิต สามเณรโค่ง ๗-๒๕

               ๑๖.๒๖ เวสสันดรคำกลอน ๓-๒๕

               ๑๖.๒๗ สุภาษิตคำกลอน ๘๑๕-๒๕

               ๑๖.๒๘ สุภาษิตสอนหญิง ฉบับพลัด ๑_ ๒๐-๒๕

               ๑๖.๒๙ สุภาษิตสอนหญิง ฉบับพลัด ๒_ ๘๑๘-๒๕

               ๑๖.๓๐ สุวรรณเศียรกลอนอ่าน ๑๔๖๙-๒๗

               ๑๖.๓๑ เสือโคคำฉันท์ ฉบับพลัด ๑_ ๓๖๒๖-๓๑

               ๑๖.๓๒ เสือโคคำฉันท์ ฉบับพลัด ๒_ ๙๗๙-๒๖

               ๑๖.๓๓ อิเหนาคำฉันท์ ไม่มีเลขทะเบียน

หมวด ๑๗ ตำราพิชัยสงคราม

               -ไม่มี-

หมวด ๑๘ ตำรายา

               ๑๘.๑ ตำราเวชศาสตร์ ๒๖-๒๕

               ๑๘.๒ ตำราเวชศาสตร์ ๓๗-๒๕

               ๑๘.๓ ตำราเวชศาสตร์ ๕๔.๒๕

               ๑๘.๔ ตำราเวชศาสตร์ ๕๕-๒๕

               ๑๘.๕ ตำราเวชศาสตร์ ๕๘-๒๕

               ๑๘.๖ ตำราเวชศาสตร์ ๕๙-๒๕

               ๑๘.๗ ตำราเวชศาสตร์ ๖๐-๒๕

               ๑๘.๘ ตำราเวชศาสตร์ ๖๓-๒๕

               ๑๘.๙ ตำราเวชศาสตร์ ๖๔-๒๕

               ๑๘.๑๐ ตำราเวชศาสตร์ ๖๗-๒๕

               ๑๘.๑๑ ตำราเวชศาสตร์ ๖๘-๒๕(ปริวรรตแล้ว)

               ๑๘.๑๒ ตำราเวชศาสตร์ ๘๐๗-๒๕

               ๑๘.๑๓ ตำราเวชศาสตร์ ๘๐๙-๒๕

               ๑๘.๑๔ ตำราเวชศาสตร์ ๘๑๔-๒๕

               ๑๘.๑๕ ตำราเวชศาสตร์ ๘๑๖-๒๕

               ๑๘.๑๖ ตำราเวชศาสตร์ ๘๒๒-๒๕

               ๑๘.๑๗ ตำราเวชศาสตร์ ๘๒๗-๒๕

               ๑๘.๑๘ ตำราเวชศาสตร์ ๘๒๘-๒๕

               ๑๘.๑๙ ตำราเวชศาสตร์ ๘๓๓-๒๕

               ๑๘.๒๐ ตำราเวชศาสตร์ ๘๕๐-๒๕

               ๑๘.๒๑ ตำราเวชศาสตร์ ๘๗๔-๒๕

               ๑๘.๒๒ ตำราเวชศาสตร์ ๙๘๐-๒๖

               ๑๘.๒๓ ตำราเวชศาสตร์ ๘๘๑-๒๕

               ๑๘.๒๔ ตำราเวชศาสตร์๙๘๒-๒๖

               ๑๘.๒๕ ตำราเวชศาสตร์ ๑๕๔๓-๒๗

               ๑๘.๒๖ ตำราเวชศาสตร์ ๑๕๕๕-๒๗

               ๑๘.๒๗ ตำราเวชศาสตร์ ๑๕๕๘-๒๗

               ๑๘.๒๘ ตำราเวชศาสตร์ ๑๗๕๗-๒๘

               ๑๘.๒๙ ตำราเวชศาสตร์ ๑๗๖๔-๒๘

               ๑๘.๓๐ ตำราเวชศาสตร์ ๑๖๑๘-๒๗

               ๑๘.๓๑ ตำรายาเส้นหรดาน ๓๖๒๕-๓๑

               ๑๘.๓๒ ตำราวชศาสตร์ ๕๖-๒๕ (๑)

               ๑๘.๓๓ ตำราเวชศาสตร์ ๕๖-๒๕ (๒)

หมวด ๑๙ โหราศาสตร์

               ๑๙.๑ โหราศาสตร์ ๕๐-๒๕

               ๑๙.๒ โหราศาสตร์ ๕๑-๒๕

               ๑๙.๓ โหราศาสตร์ ๘๐๕-๒๕ (ปริวรรตแล้ว)

               ๑๙.๔ โหราศาสตร์ ๘๔๑-๒๕

               ๑๙.๕ โหราศาสตร์ ๘๔๙-๒๕

               ๑๙.๖ โหราศาสตร์ ๘๗๘-๒๕

               ๑๙.๗ โหราศาสตร์ ๑๕๓๔-๒๗

               ๑๙.๘ โหราศาสตร์ ๑๕๙๖-๒๗

               ๑๙.๙ โหราศาสตร์ ไม่ปรากฏเลขทะเบียน

               ๑๙.๑๐ ตำราทำนายฝัน ๘๖๕-๒๕

หมวด ๒๐ ไสยศาสตร์

               ๒๐.๑ ตำราไสยศาสตร์ ๓๐-๒๕

               ๒๐.๒ ตำราไสยศาสตร์ ๘๔๖-๒๕

               ๒๐.๓ ตำราไสยศาสตร์ ๑๕๔๐-๒๗

               ๒๐.๔ ตำราไสยศาสตร์ ๑๗๘๘-๒๘

หมวด ๒๑ กฎหมาย

               ๒๑.๑ กฎหมาย ๗๙๔-๒๕

               ๒๑.๒ กฎหมาย ๘๓๒-๒๕

               ๒๑.๓ กฎหมาย ๑๔๘๙-๒๗

               ๒๑.๔ กฎหมาย ๔๐๔๓

               ๒๑.๕ รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรสยาม ฉบับจำลอง ๑๔๘๔-๒๗

               ๒๑.๖ กฎหมายพระธรรมนูญธรรมศาสตร์ฉบับคัดลอก ๓๖๒๘-๓๑

               ๒๑.๗ กฎหมายลักษณะว่าความ ๑_ ๘๔๓-๒๕

               ๒๑.๘ กฎหมายลักษณะว่าความ ๒_๘๘๐-๒๕

               ๒๑.๙ กฎหมายลักษณะว่าความ ๓_ ๑๗๖๘-๒๘

               ๒๑.๑๐ กฎหมายลักษณะว่าความ ๔_๑๗๘๙-๒๙

               ๒๑.๑๑ กฎหมายลักษณะไร่นา ๑_ ๒๔-๒๕ (ปริวรรตแล้ว)

               ๒๑.๑๒ กฎหมายลักษณะไร่นา ๒_ ๒๘-๒๕

               ๒๑.๑๓ กฎหมายลักษณะไร่นา ๓_ ๑๗๙๗-๒๙

               ๒๑.๑๔ กฎหมายลักษณะอุทธรณ์ ๒๕-๒๕

               ๒๑.๑๕ กฎหมายลักษณะพยาน ๒๗-๒๕

               ๒๑.๑๖ กฎหมายไต่สวนมูลฟ้อง ๒๙-๒๕

               ๒๑.๑๗ กฎหมายลักษณะทาส ๕๗-๒๕

               ๒๑.๑๘ กฎหมายลักษณะมรดก ๘๐๐-๒๕

               ๒๑.๑๙ กฎหมายอาญา ๑๗๙๖ – ๒๘

หมวด ๒๒

               -ไม่มี-

หมวด ๒๓

               -ไม่มี-

หมวด ๒๔ แบบเรียน-อักษรศาสตร์

               ๒๔.๑ แบบเรียนปฐมมาลา ๑_๑๖-๒๕

               ๒๔.๒ แบบเรียนปฐมมาลา ๒_ ๒๑-๒๕

               ๒๔.๓ แบบเรียนปฐมมาลา ๘๐๓-๒๕

               ๒๔.๔ แบบเรียนปฐมกถา ๗๙๘-๒๕

               ๒๔.๕ แบบเรียนอักษรขอมไทย ๑๗๘๑-๒๘

หมวด ๒๕ รวมหลายหมวด

               ๒๕.๑ กฎหมาย-ตำรายา-ไสยศาสตร์ ๑๕๐๖-๒๗

               ๒๕.๒ กฎหมายลักษณะผัวเมีย-ไสยศาสตร์๘๘๔-๒๕

               ๒๕.๓ กฎหมายลักษณะพยาน- ตำรายา- พระยาปัถเวนทำนายฝัน ๑๗๖๑-๒๘

               ๒๕.๔ กฎหมาย-ไสยศาสตร์ ๒๖-๒๕

               ๒๕.๕ กุมารคำฉันท์-ลิ้นทองกลอนสวด ๘๒๖-๒๕

               ๒๕.๖ ตำราปลูกเรือน-ตำราผูกดวง ๓๖๓๒-๓๑(ปริวรรตแล้ว)

               ๒๕.๗ ตำราพิชัยสงคราม-ลักษณวงศ์ ๘๑๓-๒๕

               ๒๕.๘ ตำรายา-ตำราผูกดวง ๘๓๗-๒๕

               ๒๕.๙ ตำรายา-โหราศาสตร์ ๓๖๒๙-๓๑

               ๒๕.๑๐ ตำราเวชศาสตร์ยาโบราณ-โองการไสยศาสตร์ ๖๙-๒๕

               ๒๕.๑๑ ตำราโหราศาสตร์-ไสยศาสตร์ ๓๒-๒๕

               ๒๕.๑๒ เทพสามฤดู -ตำราโหราศาสตร์ ๑๗๘๕-๒๘

               ๒๕.๑๓ บทสวดมนต์,ไสยศาสตร์ ๑๕๑๐-๒๗

               ๒๕.๑๔ บทสวดมนต์โพชฌงค์-พระสูตร ๗๙๙-๒๕

               ๒๕.๑๕ บทสวดมนต์-ไสยศาสตร์ ๗๙๗-๒๕

               ๒๕.๑๖ บอกศักราช-บทสวดมนต์-เวชศาสตร์ ๔๙-๒๕

               ๒๕.๑๗ ปฐม ก กา- สี่เสาร์กลอนสวด,-พระอภัยมณี ๘๗๓-๒๕

               ๒๕.๑๘ ปฐม ก กา- โหราศาสตร์ -เวชศาสตร์ ๘๐๔-๒๕

               ๒๕.๑๙ ประถมมาลา-ตำรายาฝี-ตำราปลูกเรือน ๑๗๕๘-๒๘

               ๒๕.๒๐ พระอภิธรรม-เวชศาสตร์-ไสยศาสตร์ ๑๕๕๔-๒๗

               ๒๕.๒๑ เวชศาสต์-ตำราผูกดวง ๘๓๗-๒๕

               ๒๕.๒๒ เวชศาสตร์-ไสยศาสตร์ ๘๔๗-๒๕

               ๒๕.๒๓ เวชศาสตร์-ไสยศาสตร์ ๑๕๐๕-๒๗

               ๒๕.๒๔ ศรีธนญชัย-ตำรายา ๘๘๕-๒๕

               ๒๕.๒๕ สวัสดิรักษา-โหราศาสตร์ ๑๗๗๒-๒๘

               ๒๕.๒๖ สุทธนูกลอนสวด- อานิสงส์งานศพ ๑๒-๒๕,๑๔-๒๕

               ๒๕.๒๗ ไสยศาสตร์ -ตำรายา ๑๗๘๖-๒๘

               ๒๕.๒๘ หม่อมราโชทัยไปอังกฤษ- ตำรายา ๑๗๗๕-๒๘

               ๒๕.๒๙ โหราศาสตร์ (มีภาพเส้นดำ), ตำรายา, คาถาอาคม, พิชัยสงคราม, ดูฤกษ์ยามต่างๆ ๘๗๗-๒๕

หมวด ๒๖ เรื่องอื่นๆ

               ๒๖.๑ ไม่ปรากฏชื่อเรื่องมีอักษรมอญรามัญในเล่ม ๑๙๑

Banner เอกสารโบราณ คัมภีร์ใบลานหมวด ๑ พระสูตร

               ๑.๑ พระนิพพานสูตร ๓๑๘-๒๕

               ๑.๒.พระสติปัฏฐานสูตร ๘๕๕-๒๕

               ๑.๓.พระอิลิคิลิสูตร ๑๕๔๙-๒๗

               ๑.๔.มหาคีรีมาานนฺทสุตตํ ๑๕๘๔-๒๗

               ๑.๕.พระบาลีทีฆนิกายศีลขันธกะ ผูก ๗ ๑๖๐๔-๒๗

               ๑.๖.พระบาลีทีฆนิกายศีลขันธกะ ผูก ๘ ๑๖๐๕-๒๗

               ๑.๗.เมตตฺสุตตํ ๑๗๔๒-๒๘

               ๑.๘.พระไตรปิฎกมหาวิตถารนัย (กระดาษฝรั่ง) พระสุตตันตปิฎกมหาวิตถารนัย ๑๕๗๓-๒๗

หมวด ๒ พระวินัย

               ๒.๑ พระวินัยสิกขาบท ๑๕๘๗-๒๗

               ๒.๒ พระไตรปิฎกมหาวิตถารนัย พระสุตตันตปิฎกมหาวิตถารนัย กัณฑ์ที่ ๖๓ ๑๕๗๒-๒๗

หมวด ๓ พระอภิธรรม

               ๓.๑ พระคาถาวัตถุปกรณ์ ผูก๔ ๘๐-๒๕

               ๓.๒ พระสารสังคหะผูก ๑๔ ๑๔๖๕-๒๗

               ๓.๓ พระสุตตันตปิฎกมหาวิตถารนัย กัณฑ์ที่ ๕ ๑๕๑๙-๒๗

               ๓.๔ พระไตรปิฎกวิตถารนัย กัณฑ์ที่ ๕๗ ๑๕๗๑-๒๗

               ๓.๕ พระไตรปิฎกมหาวิตถารนัย กัณฑ์ที่ ๑๕ ๑๕๗๔-๒๗

               ๓.๖ มหาวิตถารนัย กัณฑ์ที่ ๕๐ ๑๕๗๖-๒๗

               ๓.๗ ยอดพระไตรปิฎกสังคายนา กัณฑ์ที่ ๔ ๑๕๗๘-๒๗

               ๓.๘ ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง ๑๗๔๖-๒๘

               ๓.๙ พระสุตตันตปิฎกมหาวิตถารนัย กัณฑ์ที่ ๗ ๓๘๖๕-๓๒

               ๓.๑๐ ขันติกถา ๑๕๘๑_๒๗

               ๓.๑๑ พระธาตุกถา ผูก ๓ ๗๕_๒๕

               ๓.๑๒ พระมหาปัฏฐานปกรณ์ ผูก ๗ ๒๘_๒๕

               ๓.๑๓ พระสารสังคหะ ผูก ๘ ๑๔๖๔-๒๗

               ๓.๑๔ พระสารสังคหะ ผูก ๙ ๑๔๖๖-๒๗

               ๓.๑๕ พระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ พระกถาวัตถุ ปกรณ์ที่ ๕ ๓๘๕๕_๓๒

               ๓.๑๖ ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง ๑๗๙๐_๒๘

               ๓.๑๗ เสตกถา กัณฑ์ที่ ๒๑ ๑๕๘๐_๒๙

หมวด ๔ บทสวดมนต์

               ๔.๑ บทสวดมนต์นาค สวดกฐิน สวดพัทธสีมา ๘๕๔-๒๕

หมวด ๕

               -ไม่มี-

หมวด ๖ อานิสงส์ต่างๆ

               ๖.๑ อานิสงส์กฐิน ๑๕๐-๒๕

               ๖.๒ ฌาปนกิจนุโมทนา ๑๕๘๙-๒๗

               ๖.๓ อานิสงส์บรรพชา ๓๘๕๔_๓๒

หมวด ๗ คัมภีร์บาลี

               ๗.๑ ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง ๘๕-๒๕

               ๗.๒ ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง ๙๓-๒๕

               ๗.๓ ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง ๑๔๘๒-๒๗

               ๗.๔ ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง ๑๕๙๘-๒๗

               ๗.๕ ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง ๑๗๔๐-๒๘

               ๗.๖ ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง ๑๗๙๒-๒๘

               ๗.๗ ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง ๑๗๙๓-๒๘

               ๗.๘ ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง ๓๘๕๗-๓๒

               ๗.๙ ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง ๓๘๖๒-๓๒

               ๗.๑๐ ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง ๓๘๖๙-๓๒

               ๗.๑๑ ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง ๓๘๕๙_๓๒

               ๗.๑๒ ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง ๓๘๖๓_๓๒

หมวด ๘ ชาดก

               ๘.๑ พระมหาชาติเทศนา กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราชปัพพังนิตธิตัง มหาราช ๙๖ พระคาถา ๓๘๕๖-๓๒

หมวด ๙

               -ไม่มี-

หมวด ๑๐

               -ไม่มี-

หมวด ๑๑ ธรรมะทั่วไป-เทศนา

               ๑๑.๑ อริยธนกถา กัณฑ์ที่ ๘๑ ๓๘๖๗-๓๒

               ๑๑.๒ พระธรรมบทพิสดารเทศนา กัณฑ์ที่ ๑๓๕ ๑๗๙๕_๒๘

               ๑๑.๓ อัปปทมธัมกถา ธัมมัสสวนเทศนา กัณฑ์ที่ ๕ ๓๘๖๓_๓๒

หมวด ๑๒ ตำนานทางศาสนา

               ๑๒.๑ พระสุนันทราช ๑๗๙๔-๒๘

หมวด ๑๓ ตำนาน

               ๑๓.๑ ตำนานพระยาอินทร์ ๑๕๔๖-๒๗

หมวด ๑๔

               -ไม่มี-

หมวด ๑๕

               -ไม่มี-

หมวด ๑๖

               -ไม่มี-

หมวด ๑๗ ตำราพิชัยสงคราม

               ๑๗.๑ ตำราพิชัยสงคราม ๑๕๖๑-๒๗

หมวด ๑๘

               -ไม่มี-

หมวด ๑๙

               -ไม่มี-

หมวด ๒๐

               -ไม่มี-

หมวด ๒๑

               -ไม่มี-

หมวด ๒๒

               -ไม่มี-

หมวด ๒๓

               -ไม่มี-

หมวด ๒๔

               -ไม่มี-

หมวด ๒๕ รวมหลายหมวด

               ๒๕.๑ คัมภีร์ประถมจินดาผูกหนึ่ง ๘๕๗-๒๕