งานวิจัย

     ผลการค้นหา

1.

การแสดงนาฏศิลป และละครตะวันออก / ผศ.พันทิพา มาลา

2552

Full Text

2.

การแสดงลิเกเด็กกําพร้าวัดสระแก้ว อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง / ผศ.พันทิพา มาลา

2551

Full Text

3.

 หม้อดินเผาตำบลคอลงสระบัวผศ.จินดา นัยผ่องศรี

 2554

 Full Text

4.

 ประวัติความเป็นมาของโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผศ.พันทิพา มาลา

2553 

 Full Text

5.

 ความเป็นไปได้ในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผศ.อารีรัตน์ คูณดี

2549

 Full Text

6.

 วิเคราะห์การละเล่นพื้นบ้าน รำโทน : กรณีศึกษาอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทองผศ.อมรา กล่ำเจริญ

2547

 Full Text

7.

 เพลงพื้นบ้านกับวิถีชีวิตในการทำนาผศ.อมรา กล่ำเจริญ

 2548

 Full Text

8.

 รายงานขุดแต่งและออกแบบเพื่อการบูรณะวัดพระศรีสรรเพชญ์ (โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์)อนนท์ เรืองเทศ

 2547

 Full Text

9.

 การพัฒนาร้านก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่มาตรฐานการผลิตระดับ Clean Food Good Tasteสุกัลยา ทาโบราณ และคณะ

 2549

 Full Text

10.

การศึกษาและพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาคลองสระบัวอยุธยาผศ.สมนึก ศรีโชติ

 2545

 Full Text

11.

รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นสารธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์เรื่อง การย้ายปางช้างอยุธยา แลเพนียดสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 2545

 Full Text

12.

การศึกษาความหลากหลายของรา Bipolaris oryzae และความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาลฯศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล

 2550

 Full Text

13.

การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้านการให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวนครประวัติศาสตร์อยุธยาฯ  / ศิรพร เหล่าเมือง และบุปผา แสวงผล

 2549 

 Full Text

14.

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ผศ.ศิริณา จิตต์จรัส และคณะ

2549

 Full Text

15.

โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพทำธูปสมุนไพรในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผศ.ศิริณา จิตต์จรัส และคณะ

 2549

 Full Text

16.

การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเผยแพร่ความรู้ด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตฯศิริณา จิตต์จรัส  และคณะ

 2550

 Full Text

17.

โครงการบูรณาการการบริหารจัดการงานพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยวิธีการดำเนินงานที่ดีที่สุดฯศิริณา จิตต์จรัส  และคณะ

2547

 Full Text

18.

การเก็บรักษาและระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยาของเมล็ดพันธ์ข้าวโพดที่ผลิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศานิต สวัสดิกาญจน์

2550

 Full Text

19.

การศึกษาระบบความสัมพันธ์ในนิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิม:กรณีศึกษาบ้านคลองตะเคียนและบ้านลุมพลีฯวิชา ทรวงแสวง

2543

 Full Text

20.

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน :กรณีศึกษาผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาศิลปะการช่างฯรศ.ลำยอง ปลั่งกลาง และผศ.วันทนา เนาว์วัน

2552

 Full Text

21.

 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลักขณา จรรยา และสุมนา พูลผล

2544

 Full Text

22.

 การศึกษาความเป็นไปได้ในพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำแบบยั่งยืน ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยาฯมงคล ชาวเรือ และผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์

2547

 Full Text

23.

 รายงานการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกเชิงประวัติศาสตร์ฯพิชยจันทร์ ทิพย์ประภา และ ปัญญา น้ำเพชร

 2549

 Full Text

24.

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา : ชุมชนประตูจีนฯพรทิพย์ วีระสวัสดิ์

2551

 Full Text

25.

การศึกษาโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กบแปรรูปบรรจุกระป๋อง ของชุมชนบ้านห้วยจรเข้ ตำบลบ่อตาโล่ฯปราณี ตันประยูร

 2551

 Full Text

26.

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

 2551

 Full Text

27.

บทบาทเยาวชนในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฯรศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

2550

 Full Text

28.

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญและ นภัสนันท์ ลิ้มสันติธรรม

2551

 Full Text

29.

การศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยาผศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ และ นภัสนันท์ ลิ้มสันติธรรม

 2550

 Full Text

30.

รายงานการวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรู้เรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมฯรศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ  และคณะ

2550

 Full Text

31.

โครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงรศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

 2552

 Full Text

32

รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท่องเที่ยวเกาะเมืองฯผศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

 2549

 Full Text

33.

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโรตีสายไหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาธนู บุญญานุวัตร  และคณะ

 2548

 Full Text

34.

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเส้นทางน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถิรพร แสงพิรุณ และสาระ มีผลกิจ

 2552

 Full Text

35.

พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้มาท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯดวงกมล รักขยัน

2552

 Full Text

36.

รายงานการวิจัยประติมากรรมอยุธยาเชิงความงามฉลอง สุนทรนนท์

 2545

 Full Text

37.

รายงานการวิจัยส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านศิลปะหัวโขนฉลอง สุนทรนนท์

 2547

 Full Text

38.

การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นทางศิลปะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฉลอง สุนทรนนท์

 2543

 Full Text

39.

การวิจัยและการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ลุ่มแม่น้ำป่าสักฉลอง สุนทรนนท์

 2548

 Full Text

40.

พัฒนาการและการดำรงอยู่ของแตรวงในอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจักษ์ จินดาวัฒน์

2551

 Full Text

41.

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราชฯกัลยารัตน์ ดารา และนพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

2550

 Full Text

42.

รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแพร่ศาสนธรรม กรณีแหล่งเรียนรู้ของวัดใหญ่ชัยมงคลฯกรีสุดา เฑียรทอง และสมพร แมลงภู่

2546

 Full Text

43.

การศึกษาความเชื่อทางศาสนาและพฤติกรรมเพื่อรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯกรีสุดา เฑียรทอง  และคณะ

 2551

 Full Text

44.

การศึกษาและพัฒนาสมบัติของดินอำเภอบางบาล เพื่อทำผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาประเภทสโตนแวร์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

2551 

 Full Text

45.

Traditional home craft-industries in AyutthayaPanor Petsom

 2004

 Full Text

46.

บทบาทและหน้าที่ของแตรวงชาวบ้านที่มีผลต่อสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานภัสนันท์ จุลลเกษตร์

 2551

 Full Text

47.

การสำรวจความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยากิตติพจน์ งามฉวี และคณะ

 2548

 Full Text

48.

รายงานการวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรู้เรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมฯนพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ  และคณะ

2550 

 Full Text

49.

การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) : กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยากมลวรรณ พาหอม

 2548

 Full Text

50.

แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ชุมชนอำเภอบ้านแพรกฯผศ.พันทิพา มาลา และ รศ.ลำยอง ปลั่งกลาง

2553 

 Full Text

51.

 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาศิลปินพื้นบ้าน สาขาศิลปการแสดงลิเก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผศ.พันทิพา มาลา

 2552

 Full Text