เอกสารประกอบการสัมมนา

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2558

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรระยะสั้น คืนความเป็นไทยในภูมิปัญญาท้องถิ่นกรุงเก่า (ครั้งที่ 3)  “เปิงสงก

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรระยะสั้น คืนความเป็นไทยในภูมิปัญญาท้องถิ่นกรุงเก่า (ครั้งที่ 4)  “สีสันแห

เอกสารประกอบการจัดโครงการเล่าขานประวัติศาสตร์ “บรมพุทธาราม ย้อนรำฤกวันวารย่านป่าตอง”

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2558

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรระยะสั้น คืนความเป็นไทยในภูมิปัญญาท้องถิ่นกรุงเก่า (ครั้งที่ 3) “เปิงสงกรานต์ สืบสานตำนานข้าวแช่ โอชารสแห่งอาเซียน”

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรระยะสั้น คืนความเป็นไทยในภูมิปัญญาท้องถิ่นกรุงเก่า (ครั้งที่ 4) “สีสันแห่งฤดูพรรษา ภูมิปัญญาจากบายศรี”

เอกสารประกอบการจัดโครงการเล่าขานประวัติศาสตร์ “บรมพุทธาราม ย้อนรำฤกวันวารย่านป่าตอง”

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม นครประวัติศาสตร์พระนครศ คู่มือท่องเที่ยว พระนครศรีอยุธยา นครประวัติศาสตร์มรดกโลก เอกสารประกอบพิธีหล่อเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา เอกสารประกอบพิธีแห่และถวายเทียนพรรษา

 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา”

 คู่มือท่องเที่ยว พระนครศรีอยุธยา นครประวัติศาสตร์มรดกโลก

 เอกสารประกอบพิธีหล่อเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา

 เอกสารประกอบพิธีแห่และถวายเทียนพรรษา

เอกสารประกอบการอบรมอยุธยาสัญจร “ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยาหลังสมัยกรุงศรีอยุธยา” เอกสารประกอบการอบรมอยุธยาสัญจร “ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยอยุธยา” เอกสารประกอบกิจกรรมอยุธยาศึกษาวิชาการ ”พลวัตของท้องถิ่น กับการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา เพื่อความยั่งย เอกสารประกอบโครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ 3  ”บริบททางวัฒนธรรม อยุธยาสู่การพัฒนาอ

 เอกสารประกอบการอบรมอยุธยาสัญจร “ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยาหลังสมัยกรุงศรีอยุธยา”

 เอกสารประกอบการอบรมอยุธยาสัญจร “ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยอยุธยา”

 เอกสารประกอบกิจกรรมอยุธยาศึกษาวิชาการ ”พลวัตของท้องถิ่น กับการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา เพื่อความยั่งยืนในกระแสวัฒนธรรมอาเซียน”

 เอกสารประกอบโครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ 3 ”บริบททางวัฒนธรรม อยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน”

เอกสารประกอบโครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ 2  ”ศิลปวัฒนธรรม อยุธยา – อาเซียน” เอกสารประกอบโครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ 1” ภูมิวัฒนธรรม อยุธยา – อาเซียน” เอกสารประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เอกสารประกอบกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ

 เอกสารประกอบโครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ 2 ”ศิลปวัฒนธรรม อยุธยา – อาเซียน”

 เอกสารประกอบโครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ 1” ภูมิวัฒนธรรม อยุธยา – อาเซียน”

 เอกสารประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

 เอกสารประกอบกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 12

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เรื่อง วิจิตรตระการตาใบลาน : สืบสานภูมิปัญญากรุงเก่า เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง สืบสานภูมิปัญญาว่าวไทย : วัฒนธรรมร่วมในภูมิภาคอาเซียน เอกสารประกอบการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ เอกสารประกอบโครงการเล่าขานประวัติศาสตร์ "บรมพุทธาราม ย้อนรำฤกวันวารย่านป่าตอง"

 เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรระยะสั้น คืนความเป็นไทยในภูมิปัญญาท้องถิ่นกรุงเก่า (ครั้งที่ 2) เรื่อง วิจิตรตระการตาใบลาน : สืบสานภูมิปัญญากรุงเก่า

 เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรระยะสั้น คืนความเป็นไทยในภูมิปัญญาท้องถิ่นกรุงเก่า (ครั้งที่ 1) เรื่อง วิจิตรตระการตาใบลาน : สืบสานภูมิปัญญากรุงเก่า

 เอกสารประกอบการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ

 เอกสารประกอบโครงการเล่าขานประวัติศาสตร์ “บรมพุทธาราม ย้อนรำฤกวันวารย่านป่าตอง”

เอกสารประกอบการอบรม เรื่องสตรีกับเครื่องหอม วัฒนธรรมงามอย่างไทย เอกสารประกอบการอบรม เรื่องลายกำมะลอ ไพรัชศิลปจากจีนโบราณสู่งานช่างสยาม เอกสารประกอบการอบรมค่ายศิลปะ เอกสารประกอบการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์

 เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรระยะสั้นงานศิลป์ถิ่นกรุงเก่า เรื่องสตรีกับเครื่องหอม วัฒนธรรมงามอย่างไทย

 เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรระยะสั้นงานศิลป์ถิ่นกรุงเก่า เรื่องลายกำมะลอ ไพรัชศิลปจากจีนโบราณสู่งานช่างสยาม

 เอกสารประกอบการอบรมค่ายศิลปะ

 เอกสารประกอบการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับคณาจารย์และนักวิชาการ ครั้งที่ 1 ณ เมืองพุกาม , อมรปุระ และมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์

เอกสารประกอบการอบรม เรื่องศาสตร์ศิลป์ภูมิปัญญาจากตู้พระธรรมลายรดน้ำ เอกสารเผยแพร่ความรู้ พิธีแต่งงานแบบไทยประเพณี เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สูจิบัตรรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 11 ประจำปี 2557

 เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรระยะสั้นงานศิลป์ถิ่นกรุงเก่า เรื่องศาสตร์ศิลป์ภูมิปัญญาจากตู้พระธรรมลายรดน้ำ

 เอกสารเผยแพร่ความรู้ พิธีแต่งงานแบบไทยประเพณี ฉบับสถาบันอยุธยาศึกษา

 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 สูจิบัตรรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏครั้งที่ 11 ประจำปี 2557