200 ศาสนา


21

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

ใบไม้ในกำมือ

Call number

294.304 พ333บ 2545

Author

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)

Imprint

กรุงเทพฯ : บ.ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, 2545

Content

บูรพาจารย์ — กรรมฐาน — เสาหลักของสังคมไทย — ความดี-บุญ-ทาน — หน้าที่การงาน — สังคม — ปกิณกธรรม — อานิสงส์ของการสวดมนตร์ — แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล — อภิณหปัจจเวกขณะ — รู้ไว้ใช่ว่า

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107952.gif


22

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

พุทธประวัติ

Call number

294.309 พ332พ 2539

Author

พระเทพวิสุทธิเมธี

Imprint

[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2539]

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108226.gif


23

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี)

Call number

294.3092 ท456ป 2525

Author

ทิพโกษา (สอน โลหะนันทน์), มหาอำมาตย์ตรี พระยา

Imprint

กรุงเทพฯ : สินประสิทธิ์การพิมพ์, 2525

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107953.gif


24

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

หลวงปู่ฝากไว้ : บันทึกคติธรรม และธรรมเทศนา

Call number

294.3092 พ382ห 2536

Author

พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล)

Imprint

สุรินทร์ : วัดบูรพาราม, 2528

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108106.gif


25

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

อารมณ์ขันและความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จโต พรหมรังษี

Call number

294.3092 อ647 2551

Imprint

[ม.ป.ท : ม.ป.พ., 2551]

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108040.gif


26

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

พระประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Call number

294.30922 ท264พ 2534

Author

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

Imprint

กรุงเทพฯ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, 2532

Content

พระประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ)

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107866.gif


27

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(3)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 3

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา, ไทย000-599/B.2flr.3

Title

พระพุทธรูปอินเดีย

Call number

294.31218 ช721พ 2554

Author

เชษฐ์ ติงสัญชลี

Imprint

กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2554

Content

พระเศียรของพระพุทธรูปในศิลปะอินเดีย–อิริยาบถและมุทราของพระพุทธรูปในศิลปะอินเดีย–จีวรของพระพุทธรูปในศิลปะอินเดีย–แผ่นหลังของพระพุทธรูปในศิลปะอินเดีย

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/97922.gif


28

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

หนังสือชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง วัดของเรา

Call number

294.3135 ก218ก 2530

Author

กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ

Imprint

กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108109.gif


29

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(2)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 2

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

งานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก หลวงพ่อโต 687 ปี วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา 11 เมษายน 2554

Call number

294.3135 ง311 2554

Imprint

[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], 2554

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107695.gif


30

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(2)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 2

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

ที่ระลึกสมโภชพระพุทธไตรรัตนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Call number

294.3135 ท535 2548

Imprint

พระนครศรีอยุธยา : วัดพนัญเชิง, 2548

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107672.gif


31

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 16 จังหวัดสตูล

Call number

294.3135 ฤ145ป 2553

Imprint

กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107814.gif


32

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

วัดในรัตนโกสินทร์ = Temples in Rattanakosin

Call number

294.3135 ว733ว 2546

Author

วิไลรัตน์ ยังรอต

Imprint

กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก, 2546

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107787.gif


33

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

วัดนิเวศธรรมประวัติ

Call number

294.3135 ส239ว 2528

Author

สมชาย พิศิษฐ์กุนสุนทร

Imprint

พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์เทียนวัฒนา, 2528

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108107.gif


34

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

สุจิบัตรงานสมโภชพระพุทธไตรรัตนายก (หลวงพ่อโต) ครบ 679 ปี 11 เมษายน 2546 วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Call number

294.3135 ส242 2546

Imprint

พระนครศรีอยุธยา : วัดพนัญเชิง, 2546

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108013.gif


35

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(2)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 2

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา, อ้างอิง/B.2flr.2

Title

วัดพระศรีสรรเพชญ์

Call number

294.3135 ส899ว

Author

เสนอ นิลเดช

Imprint

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประชาชน, 2546


36

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

วัดในกรุงเทพฯ-ธนบุรี = Temples in Bangkok-Thonburi

Call number

294.3135 อ893ว 2553

Author

เอนก นาวิกมูล

Edition

พิมพ์ครั้งที่ 4

Imprint

กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก, 2553

Series Stmt

สมุดภาพและข้อมูล เสริมการเรียนการสอน (ไทย/อังกฤษ)


37

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(3)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 2

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา, ไทย000-599/B.2flr.3

Title

นาคหลวง

Call number

294.3138 พ น

Author

เพลินพิศ กำราญ.

Imprint

กรุงเทพฯ : ราชตฤณมัยสมาคม, 2523


38

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(2)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 2

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา, ไทย000-599/B.2flr.3

Title

สัตตมหาสถาน : พุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขกับศิลปกรรมอินเดียและเอเชียอาคเนย์

Call number

294.31872 ช721ส 2555

Author

เชษฐ์ ติงสัญชลี

Imprint

กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/99899.gif


39

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

เคล็ดลับการฝึกจิต

Call number

294.3343 ก127ค 2529

Author

กนตสิริ ภิกขุ

Imprint

เพชรบุรี : สำนักปฏิบัติธรรม ศิริธรรม (ถ้ำชี), 2529

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108044.gif


40

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(2)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 2

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา, ไทย000-599/B.2flr.3

Title

พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย

Call number

294.335 ศ324พ 2556

Author

ศักดิ์ชัย สายสิงห์

Imprint

กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/104572.gif


41

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

กฏแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ

Call number

294.34 พ384ก 2544

Author

พระราชสุทธิญาณมงคล

Imprint

[ม.ป.ท : ม.ป.พ., 2544]

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108185.gif


42

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(4)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 3

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา, ไทย000-599/B.2flr.3

Title

เรื่องเล่าชาวกรุงเก่า : ว่าด้วยจำนานเมืองและพระเครื่องเลื่องชื่อ

Call number

294.3437 ส113ร 2556

Author

ส. พลายน้อย

Imprint

กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2556

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107649.gif


43

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

คู่มือชาวพุทธ : บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปล

Call number

294.3438 ค695 2546

Imprint

[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2546]

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108022.gif


44

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

ประเพณีการสวดโอ้เอ้วิหารราย

Call number

294.3438 ส691ป 2548

Author

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

Imprint

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2548

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107962.gif


45

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

อนุสรณ์การทอดกฐิน วัดใหญ่ชัยมงคล

Call number

294.3438 ส881อ 2517

Author

สุวิทย์ ทัดพิทักษ์

Imprint

[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2517]

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108224.gif


46

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(5)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 5

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

คาถาอาคม

Call number

294.344 ร841ค 2536

Author

เรี่ยม ศรีทองเพชร

Imprint

พระนครศรีอยุธยา : หอศิลปวัฒนธรรม, 2536

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108215.gif


47

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

แนะวิธีหนีนรกแบบง่าย ๆ

Call number

294.3443 พ414น 2543

Author

พระสุธรรมยานเถร

Edition

พิมพ์ครั้งที่ 11

Imprint

กรุงเทพฯ : คณะธัมมวิโมกข์, 2543

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107665.gif


48

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เล่ม 2 = Buddhish questions and answers book II

Call number

294.3443 ส691ค 2539

Author

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

Imprint

กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108175.gif


49

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(8)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 8

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา, อ้างอิง/B.2flr.2

Title

พระพุทธศาสนา : ปฏิจจสมุปปาทธรรมและคัมภีร์พระสังคหะ

Call number

294.3444 ร841พ 2538

Author

เรี่ยม ศรีทองเพชร

Imprint

พระนครศีรอยุธยา : หอศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2538

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107749.gif


50

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

พระธรรมเป็นของขวัญจากพระพุทธเจ้า

Call number

294.35 พ335 25–

Imprint

ม.ป.ท. : ม.ป.พ, ม.ป.ป.

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107961.gif


51

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

เผยแผ่ : สงเคราะห์ : พัฒนา

Call number

294.36 พ352พ 2546

Author

พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ)

Imprint

นนทบุรี : สวนแก้ว ; 2546.

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108158.gif


52

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(2)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 2

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา, ไทย000-599/B.2flr.3

Title

พระดีศรีอยุธยา

Call number

294.361 ก253พ 2539

Imprint

พระนครศรีอยุธยา : สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2539

Content

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพรสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม–สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุติธรรมหาเถร ป.ธ.9) วัดสามพระยา–สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร ป.ธ.9) วัดชนะสงคราม–พระเทพสุทธิโมลี วัดเสนาสนาราม — หลวงพ่อขันวัดนกกระจาบ — หลวงพ่อปานวัดบางนมโค–หลวงปู่ดู่ (พรหมปัญโญ) วัดสะแก– หลวงพ่อชม พรหมโชติ พระครูอุเทศธรรมวินัย วัดพุทไธสวรรย์–หลวงพ่อจง พุทธสโร วัดหน้าต่างนอก อำเภอบางไทร–พระอุปัชฌาย์ จั่น จันทสร วัดบางมอญ (บางสงบ)–พระอุปัชฌาย์ กลั่น ธัมมโชติ วัดพระญาติการาม–หลวงพ่อเพชร สิริวัฑฒโน พระครูธรรมการศึกษา วัดนนทรีย์–หลวงพ่อเทียม สิริปัญโญ พระวิสุทธาจารเถร วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/87393.gif


53

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

หลวงพ่อเอียด สุทนฺโต (พระราชวิสุทธิคุณ) : พระ…ผู้ให้ วัดคลองวาฬ อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์

Call number

294.361 ช154ห 2550

Author

ชนินทร เหตระกูล

Imprint

กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จำกัด, 2550

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107930.gif


54

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(2)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 2

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา, อ้างอิง/B.2flr.2

Title

ประวัติพระพิพัฒน์วราภรณ์ (แวว กตสาโร) วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Call number

294.361 ป372 2542

Imprint

[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542]

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108110.gif


55

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(2)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 2

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา, อ้างอิง/B.2flr.2

Title

62 ปี พระราชรัตนวราภรณ์ (แวว กตสาโร) / รวบรวมข้อมูล พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์ … [และคนอื่น ๆ]

Call number

294.361 ห111 2549

Imprint

กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107926.gif


56

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

หมายเหตุ…พระครูนิสัยจริยคุณ

Call number

294.361 ห187 2543

Imprint

นครสวรรค์ : โรงพิมพ์เจริญการพิมพ์, 2543

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108183.gif


57

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(4)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 4

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา, ไทย000-599/B.2flr.3

Title

อนุสรณ์งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมญาณมุนี (ไวทย์ มุตฺตกาโม ป.ธ.5)

Call number

294.363 ส876อ 2547

Imprint

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547


58

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

พระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

Call number

294.37 ว619พ 2549

Imprint

กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549

Content

กฎพระสงฆ์ในกฎหมายตราสามดวง / ชาญณรงค์ บุญหนุน–พระสงฆ์และสถาบันพระพุทธศาสนานอก กฎพระสงฆ์ ในกฎหมายตราสามดวง / กฤษฎา บุณยสมิต–การพระศาสนากับการจัดระเบียบสังคมไทยตั้งแต่รัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / วินัย พงศ์ศรีเพียร–เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เรื่อง พระราชกำหนดของพระเจ้ากรุงธนบุรีว่าด้วยศีลสิกขา หนังสือโอวาทานุสาสนี

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107527.gif


59

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

ทรรศนะเกี่ยวกับสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์โดยสังเขป

Call number

294.378 ท156 2526

Imprint

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2526

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107663.gif


60

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(4)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 4

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา, ไทย000-599/B.2flr.3

Title

คเณศปกรณ์

Call number

294.5211 ก671ค

Author

กิตติ วัฒนะมหาตม์

Imprint

กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2546


61

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

Background of the birth of Islam

Call number

297 B674B 1996

Author

Bihishti, Martyr Ayutullah

Imprint

Tehran : International, 1996

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108066.gif


62

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

350 หะดิษ

Call number

297 อ454ส 2540

Author

อับดุลอาซิส พิทักษ์คุมพล

Imprint

กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, 25–

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108014.gif


63

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

ปรัชญาอิสลาม ภาค 1 : ประวัติและหลักการของปรัชญาอิสลาม

Call number

297.1 ก413ป 2541

Author

กิติมา อมรทัต

Imprint

กรุงเทพฯ : อิสลามิคอะเคเดมี, 2541

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107810.gif