100 ปรัชญา

9

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(5)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 5

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา, ไทย000-599/B.2flr.3

Title

ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต

Call number

100 ว579ป 2543

Author

วิทย์ วิศทเวทย์.

Edition

พิมพ์ครั้งที่ 16

Imprint

กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2543


10

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

ฝึกวิญญาณ

Call number

128.5 ว287ฝ 2522

Author

วรศักดิ์ วรธมโม ภิกษุ

Imprint

นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2522

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108038.gif


11

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

กลวิธีพิจารณาดวงชาตา ตามหลักวิชาโหราศาสตร์

Call number

133.5 ว633ก 2508

Author

วิบูลแพทยาคม, ขุน

Imprint

พระนคร : ม.ป.พ, 2508

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108057.gif

 


12

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของคนไทยในทรรศนะชองชาติตะวันตก สมัยอยุธยา-พ.ศ. 2575

Call number

155.2 ว579บ 2523

Author

วริยา ศิวะศริยานนท์

Imprint

กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107987.gif


13

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

ยูไทโฟร (วิธีการของโสกราตีส)

Call number

183.2 ป743ย 2543

Author

เปลโต

Edition

พิมพ์ครั้งที่ 7

Imprint

กรุงเทพฯ : ศยาม, 2543

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107503.gif