000 เบ็ดเตล็ด/ความรู้ทั่วไป

1

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Call Number

001.4 ม246ก 2553

Author

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา

Title

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาและเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน /มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา

Imprint

พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2553

Description

353 หน้า ; 28 ซม.

Subject

ผลงานวิจัย — การประชุมวิชาการ

Subject

พัฒนาท้องถิ่น — ผลงานวิจัย

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107885.gif


2

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Call Number

016.89591 ส181ว 2540

Author

สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคใต้

Title

วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ : สถานภาพการศึกษาและแหล่งสืบค้น / สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคใต้

Imprint

นครศรีธรรมราช : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2540

Description

622 หน้า ; 21 ซม

Series

ชุดภูมิปัญญาทักษิณ อันดับที่ 1

Subject

วรรณกรรมไทย (ภาคใต้) — บรรณานุกรม

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108095.gif


3

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Call Number

069 ส785ห 2534

ISBN

9748359158

Author

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์

Title

เหลียวหลัง…แลหน้า สถาบันทักษิณคดีศึกษา / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์

Imprint

กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2534

Description

91 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม

Subject

สถาบันทักษิณคดีศึกษา — ประวัติ.

Subject

วัฒนธรรมไทย — ภาคใต้

Subject

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

Subject

ไทย (ภาคใต้) — ความเป็นอยู่และประเพณี

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107862.gif


4

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Call Number

080 น253บ 2506

Author

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา, 2406-2490

Title

บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ / สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประทานพระยาอนุมานราชธน

Imprint

พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2506

Description

357 หน้า ; 21 ซม

Subject

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา, 2406-2490

Subject

ความรู้ทั่วไป

Subject

โบราณคดี — ไทย

Added Author

อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107869.gif


5

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Call Number

080 ส181ม 2539

Author

สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Title

มนุษย์ – สังคมวิชาการเพื่อท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก / สถาบันราชภัฏสุราษฏร์ธานี

Imprint

สุราษฏร์ธานี : สถาบันราชภัฏสุราษฏร์ธานี, 2539

Description

116 หน้า ; 26 ซม

Subject

วัฒนธรรมกับการพัฒนา

Subject

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107915.gif


6

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(2)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

เมืองไทยกับคึกฤทธิ์

Call number

081 ค ม

Author

คึกฤทธิ์ ปราโมช,

Imprint

กรุงเทพฯ : ก้าวหน้า, 2510


7

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(3)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Title

สารคดีที่น่ารู้

Call number

089.591 พ ส

Author

พูนพิศมัย ดิศกุล,

Imprint

กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2518


8

บัตรรายการ

รายการตัวเล่ม(1)

รายการ MARC

จำนวนที่มีอยู่ : 1

ที่ยังอยู่ : สถาบันอยุธยาศึกษา

Call Number

089.9591 ส691ม 2527

ISBN

9747775883

Author

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

Title

มรดกของชาติ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

Imprint

กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 26 ซม.

Description

112 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

Subject

ไทย — รวมเรื่อง

Subject

ไทย — โบราณคดี

Multimedia

http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107813.gif