ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ตราสัญลักษณ์สถาบันอยุธยาศึกษา

โลโก้สถาบัน

               เป็นตราสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นสถาบันทางวิชาการ โดยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาเรื่องอยุธยา ซึ่งมุ่งแสดงให้เห็นถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบเอกลักษณ์ไทยร่วมสมัย รวมทั้งแสดงถึงการดำรงอยู่อย่างมั่นคงทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต

               “ซุ้มหน้าบัน” เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และการศึกษาประวัติศาสตร์พงศาวดารอยุธยา

               “ปลาตะเพียน” เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง ศิลปะพื้นบ้านแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสานอยู่ในวิถีชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบัน แสดงถึง วัฒนธรรมลุ่มน้ำด้วยปลาเป็นเครื่องหมายของความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในเขต
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และแสดงถึง งานศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

               “โครงสร้างรูปทรงสามเหลี่ยม” เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง ปัญญาการศึกษา และค้นคว้าวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบหน้าบันที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ได้จำลองมาจากแบบหน้าบันของ “วัดบรมพุทธาราม” ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสถาบันทางวิชาการ ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอย่างชัดเจน

รอบรู้ เชิดชู สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา
ปรัชญา

               รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา

วิสัยทัศน์

               สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาที่มีคุณภาพเป็นสถาบันที่เชิดชู และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ 
๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
๒.  อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยา 
๓.  ส่งเสริม และสนับสนุนการนำแนวทางพระราชดำริ และข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์  
๑.  พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการที่มีความรู้ทางด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
๒.  พัฒนาให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อเชิดชู และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกโลก 
๓.  พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
๔.  พัฒนาระบบการบริหารงานองค์กรและการประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกลักษณ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา

               แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา

วัฒนธรรมขององค์กร

               บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม

               น้อมนำแนวทางพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมอยุธยา

บทบาทหน้าที่ของสถาบันอยุธยาศึกษา

               สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ในการดำเนินงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ