ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ตราสัญลักษณ์สถาบันอยุธยาศึกษา

โลโก้สถาบัน

               เป็นตราสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นสถาบันทางวิชาการ โดยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาเรื่องอยุธยา ซึ่งมุ่งแสดงให้เห็นถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบเอกลักษณ์ไทยร่วมสมัย รวมทั้งแสดงถึงการดำรงอยู่อย่างมั่นคงทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต

               “ซุ้มหน้าบัน” เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และการศึกษาประวัติศาสตร์พงศาวดารอยุธยา

               “ปลาตะเพียน” เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง ศิลปะพื้นบ้านแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสานอยู่ในวิถีชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบัน แสดงถึง วัฒนธรรมลุ่มน้ำด้วยปลาเป็นเครื่องหมายของความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในเขต
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และแสดงถึง งานศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

               “โครงสร้างรูปทรงสามเหลี่ยม” เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง ปัญญาการศึกษา และค้นคว้าวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบหน้าบันที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ได้จำลองมาจากแบบหน้าบันของ “วัดบรมพุทธาราม” ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสถาบันทางวิชาการ ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอย่างชัดเจน

รอบรู้ เชิดชู สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา
ปรัชญา

               รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา

วิสัยทัศน์

               ภายใน พ.ศ.๒๕๖๔ สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ 

               ๑.  ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

               ๒.  วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 

               ๓.  บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดำริ

กลยุทธ์  

               ๑.  พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก 

               ๒.  พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

               ๓.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา

เอกลักษณ์

               แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา

วัฒนธรรมองค์กร

               บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุข ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม

               ทำนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์