การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นฯ ครั้งที่ ๑๗

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์อมรา กล่ำเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชาตะสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ นวลเจริญ, คุณเรียมจันทร์ โกมลวานิช, คุณจุรีพร ขันตี, อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ, อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ และอาจารย์กันยารัตน์ คงพร ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อย และจะมีพิธีมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา