งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมฯ กำแพงเพชร

วันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นายพัฑร์ แตงพันธ์ และนางสาธิยา รื่นชล นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ “ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก” ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ อาคารธีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ (๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๑ แห่ง (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา นำเสนอ (Oral) งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการพื้นที่รอบเขตมรดกโลก : กรณีศึกษาเปรียบเทียบอยุธยาและกำแพงเพชร ประเทศไทย” (๓) นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา นำเสนอบทความ (Oral) งานวิจัยเรื่อง “การสืบทอดศิลปะงานแทงหยวกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (๔) นางสาธิยา รื่นชล นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา นำเสนอบทความ (Poster) งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาประวัติศาสตร์และทุนทางวัฒนธรรมตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน จ.อยุธยา เพื่อจัดทำคู่มือท่องเที่ยวตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน จ.อยุธยา” (๕) นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา นำเสนอนิทรรศการเรื่อง “มหาวิทยาลัยในเมืองมรดกโลก กับการจัดการความรู้แหล่งมรดกโลกภายในมหาวิทยาลัย” ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี ๒๕๖๒ (๖) นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงชุด “เภรีกัมปนาท” ในงานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกเครือข่าย (๗) ศึกษาเส้นทางวัฒนธรรม ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร