การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.2563 จ.บุรีรัมย์

วันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ และ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ เข้ารับโล่ประกาศเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีตัวแทนจากหน่วยอนุรักษ์ฯ ทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า ๑๕๐ คน วัตถุประสงค์เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ทั้ง ๑๘ กลุ่มทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี กำหนดแผนและนโยบายประจำปี การนำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม และศึกษาดูงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงแรมอัลวาเรซ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์