การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ ๑) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) ๒) พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓) พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๔) พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา