สวัสดีวันปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้มอบของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา