สถาบันอยุธยาศึกษา มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับนายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา และนางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน