การประชุมเตรียมจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถานวัดไตรตรึง และวัดพระราม ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินงานดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเตรียมงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะวิชา ทั้ง ๔ คณะ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี ๒๕๖๒