.

.

Related Post

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (TCI กลุ่ม ๒)
เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และวิจารณ์หนังสือ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ฯลฯ

ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๓ ส่งต้นฉบับบทความภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ตีพิมพ์ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๓ ส่งต้นฉบับบทความภายใน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตีพิมพ์ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดรายละเอียดการเสนอบทความ ได้ที่
http://jas.aru.ac.th/?page_id=2581

สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งความจำนงส่งบทความล่วงหน้า โทร ๐๘๔ ๐๒๓๕ ๐๕๓ / ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗