ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยมีส่วนราชการและองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๖ หน่วยงาน ณ โรงแรมอยุธยาริเวอร์วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา