การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ที่มาตรวจเยี่ยมหน่วยงาน (Site Visit) และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา