.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา จะดำเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อเข้ารับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคคลผู้ประกอบคุณงามความดี ในการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนทำคุณประโยชน์แก่สังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ ซึ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และนครนายก

ในการนี้ สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน ส่งไปยัง สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๙๖ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

>>> ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ

>>> แบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงานฯ