การต้อนรับคณะจากโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนห้วยกรดวิทยา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๕๐ คน เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา