กิจกรรมอบรมเรื่อง “งานหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง “งานหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย” ครั้งที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่อารุณี วงศ์หาญ ประธานกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ จากดินไทย – ดินญี่ปุ่น ตำบลลุมพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๓๕ คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับมอบเกียรติบัตรจาก อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา