ผลการคัดเลือกกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จากคณาจารย์ประจำ

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ดำเนินการลงคะแนนหยั่งเสียง เพื่อคัดเลือกกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จากคณาจารย์ประจำ ณ สำนักงานคณะทั้ง ๔ คณะ โดยมีรายชื่อผู้สมัครทั้งสิ้น ๙ ราย เมื่อสิ้นสุดเวลา มีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียง จำนวน ๑๘๒ ราย จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้น ๓๓๓ ราย และในเวลา ๑๓.๐๐ น. นับคะแนน ณ สถาบันอยุธยาศึกษา ผลการคัดเลือกกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๔ ราย ดังนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร บุญปั้น ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี ฝ้ายเทศ ๓. อาจารย์ฤดี เสริมชยุต และ ๔. อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์ โดยสถาบันฯ จะเสนอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงนามในประกาศฯ ต่อไป