การศึกษาดูงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ จ.กาญจนบุรี

วันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ ศึกษารูปแบบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น อาทิเช่น การศึกษาการดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กำแพงเมืองกาญจนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ และคุณปรัชญา รุ่งแสงทอง นักโบราณคดี กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำชมแนวกำแเพงเมืองเก่ากาญจนบุรี รวมทั้ง ศึกษาเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ และศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะ ณ อนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาด โดยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งบุคลากรยังสามารถนำความรู้มาบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และรูปแบบของการจัดการบริเวณให้บริการนักท่องเที่ยว และการอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีแก่นักท่องเที่ยว