ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายจากประธานอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ ๑) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ๒) รายงานงบประมาณและแผนการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๒ ๓) สรุปผลจากการเข้าประชุมประจำภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔) เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากหน่วยงานต่างๆ ๕) พิจารณาโครงการสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๒ ๖) พิจารณาแนวทางการจัดอบรม สัมมนา เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๓ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา