กิจกรรมบรรยายเรื่อง “ถอดบทเรียน การอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา โบราณสถานเพนียดคล้องช้าง พระนครศรีอยุธยา”

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง “ถอดบทเรียน การอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา โบราณสถานเพนียดคล้องช้าง พระนครศรีอยุธยา” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ศรีศักร วัลลิโภดม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลที่สนใจ จำนวน ๑๑๕ คน ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา