ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม รวมทั้งคณะกรรมการที่เป็นคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ ๑) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ๒) รายงานงบประมาณและแผนการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๒ ๓) สรุปผลจากการเข้าประชุมประจำภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔) พิจารณาโครงการสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๒ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา