พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน ๑๖๕ คน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยจะนำเทียนไปถวายที่วัดอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมแห่และถวายเทียนพรรษา ณ วัดอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณหน้ากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา