โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมเขียนภาพการ์ตูน

วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมเขียนภาพการ์ตูน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ) เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับมอบเกียรติบัตรจาก อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา