พิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา คณะวิชา ๔ คณะ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดพิธีแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน จำนวน ๑๕๕ คน ร่วมพิธีแห่และถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา