พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถ ณ วัดอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา