กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๒ เรื่อง วุ้นกะทิดอกไม้ไทย

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ เรื่อง “วุ้นกะทิดอกไม้ไทย” โดยได้รับเกียรติจากคุณจินดา สุนทรานนท์ คุณอาภาภรณ์ สุนทรานนท์ และคุณพรรณอร สุนทรานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่สนใจ จำนวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำวุ้นกะทิดอกไม้ไทย สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับมอบเกียรติบัตรจาก อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา