กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา” ให้กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ได้แก่ นายพัฑร์ แตงพันธ์ และ นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา บรรยายให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาและแหล่งโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา