การประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดสรรงบประมาณโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดสรรงบประมาณโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารจากคณะวิชา ทั้ง ๔ คณะ และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อชี้แจงและร่วมกันพิจารณาโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา