การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองบางคูรัด

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จากเทศบาลเมืองบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๒๐ คน ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา