กิจกรรมสัมมนาเรื่อง “อยุธยาเมืองเก่ากับบริบทสังคมร่วมสมัย”

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง “อยุธยาเมืองเก่ากับบริบทสังคมร่วมสมัย” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นที่ถูกต้อง รวมทั้งความร่วมมือในการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในแต่ละชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “อยุธยาเมืองเก่า…กับบริบทสังคมร่วมสมัย” วิทยากรโดย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และการเสวนา เรื่อง “อนุรักษ์และพัฒนา : มุมมองในการแสวงหาจุดร่วม – สงวนจุดต่าง” วิทยากรโดย คุณวโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร หัวหน้ากลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และ คุณรุจิเรช ศรีโสภณ เลขานุการคณะทำงานอนุรักษ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทอง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลที่สนใจ จำนวน ๒๓๕ คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา