กิจกรรม”การบริหารจัดการผักตบชวาวัชพืชมีคุณค่าสร้างรายได้ให้ชุมชน”

วันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น “การบริหารจัดการผักตบชวาวัชพืชมีคุณค่าสร้างรายได้ให้ชุมชน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ปัญหาการเพิ่มปริมาณผักตบชวา ซึ่งส่งผลทำให้น้ำเน่าเสีย รวมทั้งขวางกั้นเส้นทางน้ำ เป็นปัญหาต่อการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งทางน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้เน้นอบรมในเรื่องของการแปรรูป และแก้ไขปัญหาผักตบชวา ซึ่งภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการผักตบชวาอย่างยั่งยืน” วิทยากรโดย คุณโบว์แดง ทาแก้วผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานกรมชลประทานที่ ๑๑ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการเสวนาเรื่อง “ผักตบชวา วัชพืชมีคุณค่าสร้างรายได้ให้ชุมชน” วิทยากรโดย คุณมุกดา แข็งแรง ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภาชี และ คุณดาธิณี ตามเพิ่ม ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี รวมทั้ง การฝึกปฏิบัติการทำน้ำพริกชวาเสวย การทำจานรักษ์โลกผักตบชวา และนิทรรศการและสินค้าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลที่สนใจ จำนวน ๑๑๕ คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา