ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๖๒

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ ๑) รายงานผลการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ๒) พิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และ ๓) พิจารณา (ร่าง) ขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งสุดท้าย เนื่องจากหมดวาระ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา จึงได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา