.

📢 สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญทุกท่านสมัครเข้าร่วมฟัง
สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“อยุธยาเมืองเก่า…กับบริบทสังคมร่วมสมัย”

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

☑️ การบรรยาย เรื่อง “อยุธยาเมืองเก่า…กับบริบทสังคมร่วมสมัย” 
🎤 วิทยากรโดย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

☑️ เสวนาเรื่อง “อนุรักษ์และพัฒนา : มุมมองในการแสวงหาจุดร่วม – สงวนจุดต่าง” 
🎤 วิทยากรโดย คุณอนันต์ ชูโชติ
อธิบดีกรมศิลปากร
คุณรุจิเรช ศรีโสภณ
เลขานุการคณะทำงานอนุรักษ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทอง
🎤 ดำเนินรายการโดย คุณปัทพงษ์ ชื่นบุญ
นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
——————-
– สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ http://bit.ly/2ORwwqF 
– ดาวน์โหลดกำหนดการและแบบตอบรับ ได้ที่ http://bit.ly/2Mejxxr
– ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
– รับสมัครจำนวนจำกัด ให้สิทธิ์ตามลำดับการสมัคร ติดต่อสอบถามโทร ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗