การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาฯ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์อมรา กล่ำเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชาตะสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล พึ่งวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ นวลเจริญ, อาจารย์เรียมจันทร์ โกมลวานิช, นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ และอาจารย์กันยารัตน์ คงพร ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อย และจะมีพิธีมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา