ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากคณะวิชา ทั้ง ๔ คณะ และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และผลการตัดสินรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑๖ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา