ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ อาจารย์กันยารัตน์ คงพร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ “ทวารวดี : วิถีถิ่น วิถีธรรม นำภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมฯ และร่วมจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมี นายบัวเลิศ เฉลิมฤกษ์ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ภูมิปัญญาการต่อเรือ และผู้ได้รับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๕ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เรือพื้นถิ่น : วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำสยาม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม