สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙

สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการ และอาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการ ได้นำคณะนักแสดงจากสาขาวิชาศิลปะการแสดงและนักดนตรีจากสาขาวิชาดนตรีไทย ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” และงาน “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๓” ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์