.

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “การศึกษาวิจัยมรดกสถาปัตยกรรมในบริบทร่วมสมัยกับความท้าทายในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์มรดกโลกอยุธยา”

วิทยากรโดย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การสมัครร่วมกิจกรรม
•ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
•สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://urlzs.com/bPiFr
•สมัครทางโทรศัพท์ / โทรสาร ได้ที่ ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗
*** ปิดรับสมัครภายในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่เปิดรับสมัคร***

👉 หากท่านใดที่สำรองรายชื่อไว้ แล้วไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ กรุณาแจ้งให้ทางสถาบันอยุธยาศึกษา ทราบล่วงหน้า ๓ วัน หากไม่มีการติดต่อกลับมา ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อไป

☎ติดต่อสอบถามโทร ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗ / ๐๘๕ ๓๘๔๐ ๔๒๘
(คุณปัทพงษ์ ชื่นบุญ ผู้ประสานงานโครงการ)