.

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แหล่งโบราณสถานและภูมิปัญญาท้องถิ่นคลองสระบัว

การสมัครร่วมกิจกรรม
•เป็นนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
•ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
•สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://bit.ly/2Da39IB
•สมัครทางโทรศัพท์ / โทรสาร ได้ที่ ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗
*** ปิดรับสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่เปิดรับสมัคร รับจำนวนจำกัด เพียง ๕๐ ท่านเท่านั้น หากครบจำนวนแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายชื่อให้ทราบทาง Facebook และเว็บไซต์ของสถาบันอยุธยาศึกษา ***
***ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดครบทั้ง ๒ วัน จึงจะได้รับเกียรติบัตร***

👉 นักศึกษาที่สมัครร่วมกิจกรรมแล้วติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวได้ กรุณาแจ้งยกเลิกภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มิเช่นนั่น สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป

ติดต่อสอบถามโทร ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗ / ๐๖๓ ๑๘๙๙ ๕๖๓ (คุณสาธิยา รื่นชล ผู้ประสานงานโครงการ)