กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “หลักฐานและความรู้ใหม่เรื่องเครื่องถ้วยตระกูลไทในล้านนาและเครื่องสังกโลกสมัยสุโขทัย”

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “หลักฐานและความรู้ใหม่เรื่องเครื่องถ้วยตระกูลไทในล้านนาและเครื่องสังกโลกสมัยสุโขทัย” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครูอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๑๔๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ความรู้ใหม่เกี่ยวกับภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องถ้วยและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องถ้วยตระกูลไทในล้านนาและเครื่องสังกโลกสมัยสุโขทัย