การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล โดยมีมติร่วมกันในการจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์และเสาร์ ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีกิจกรรมที่บูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน และการเรียนรู้จากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น