การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ และรองศาสตราจารย์จรูญ รัตนกาล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และนางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา