กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๒ “ลูกยอด พวงมโหตรฯ”

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ลูกยอด พวงมโหตร ศิลปะการตัดกระดาษโบราณ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จักรพงษ์ กลิ่นแก้ว อาจารย์สุภาภรณ์ ยิ่งยวด และอาจารย์สรินยา อุบลบาน เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการตัดลูกยอด พวงมโหตร และถ่ายทอดให้กับผู้อื่น และยังนำไปประยุกต์กับงานอื่นๆ ได้ ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกและภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติต่อไป โดยมีอาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา